Prokram mo Patna

Business Link Pacific

Business Link Pacific

Bisnis Link Pasifik

BLP hemi wan fand or mane we i kam long Kavman blong Niu Zilan, malti-kantri prokram we i operet long Vanuatu insaed long Vanuatu Jemba blong Komes mo Indastri (VCCI) (semak long Fiji, Samoa, mo Papua Niu Guinea) long wan stratejic patnasip blong dilivarem ol niufala tingting B2B (bisnis i go long bisnis o long inglis lanwis yumi talem se business to business) prokram we i sapotem SMEs mo ol lokol bisnis seves provaeda.

SMEs blong Vanuatu BLP i sapotem olgeta blong konekt mo save aksesem praktikol mo afodebol bisnis advaeseri seves long BLP Vanuatu Bisnis Seves Netwok. Elijebol SMEs i save aksesem wan BLP faenansol sabsaedi we i save kavremap i go antap kasem 50% blong wan seves fi. Sabsaedi i save mekem ol bisnis blong wok wetem kwaliti bisnis advaesa long ol projek we i save transfomem ol bisnis blong olgeta.

BLP Vanuatu Bisnis Netwok hemi inkludim ol profesonal long evri sekmen blong seves indastri, we i includim: bisnis mo faenansol akaonting, plan blong mekem bisnis, rikrutmen mo Human risos, komunikesen, maketing mo e-komes, IT system, ol standad mo cetifikesen advaes, mo expot promosen mo maket linkejes.

Mifla i enkarejm ol SMEs blong kam lukim BLP Bisnis Seves Maneja blong FRI BLP Bisnis Helt Jek. Proses ya i tekem klosap wan aoa mo i help blong faenemaot ol SMEs bisnis sapot nid. Nao BLP maneja i konektem SME i go long ol bisnis seves profesonal long BLP Vanuatu Bisnis Sapot Netwok, mo blong aksesem BLP faenansol sabsaedi.

Mifala i enkarejem ol Bisnis advaesori seves provaeda we oli stap long Vanuatu blong toktok wetem BLP Maneja from proses blong joinem BLP Vanuatu Bisnis Sapot Netwok.

Blong moa infomesen yu save kontaktem Yvonne Leo Taiki long VCCI long Vanuatu @businesslink pacific.com o yu save ring i ko stret long 7790124 o VCCI long 27543.

Yu save kontaktem Bisnis Link Pasifik long info@businesslinkpacific.com