Sabskraeb

Plis yu putum ditel daon blong sabskraeb i go long Vanuatu Jemba blong Komes mo Indastri Niusleta.

(Bambae mifala i yusum infomesen ya blong sendem niusleta i kam long yu. Yu save jusum blong kamaot long sabskraeb eni taem.)